Шаблон договора со спикером

Необходимо подготовить шаблон рамочного договора со спикером (плюс шаблон дополнительного соглашения) в украинском законодательстве между ФОП и физлицом. 

03.07.2019 13:56 4768

Консультація виконавця

Договір


про  надання послуг 


м. ___________                                                                                                       «____» ___________ 2019 р.


 


Фізична особа – підприємець_____________________________________________, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від ____________________, (далі – «Організатор») з однієї сторони, та


фізична особа __________________________________________________________________________________, яка зареєстрована за адресою :________________________________________________________________,
паспорт серії  _____ № ________________ виданий ___________________________________________________


(далі – «Спікер») з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:


  1. Предмет договору


1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Спікер бере на себе зобов’язання надати Організатору послуги, визначені цим Договором та додатковими угодами до нього, а Організатор зобов’язується оплатити надані Спікером послуги в обсязі та на умовах передбачених даним Договором та додатковими угодами до нього, дотримуватись умов та порядку, передбачених даним Договором.


1.2. За цим Договором Спікер надає Організатору послуги, які включають в себе підготовку та проведення виступів на групових заходах, що проводяться Організатором за темами, в строки та оплату, передбаченими додатковими угодами до даного Договору.


1.3. На групові заходи Організатором запрошуються слухачі. Спікер не має відношення до запрошення слухачів. Склад та кількість слухачів не може впливати на якість надання Спікером послуг.


  1. Обов’язки та права Виконавця


2.1.Організатор зобов’язаний:


2.1.1. Надати Спікеру:


2.1.1.1. завчасно інформацію щодо дати, часу, місця проведення виступу;


2.1.1.2. місце для підготовки до виступу безпосередньо перед проведенням свого групового заходу. За необхідності та за попереднім погодженням – технічні засоби для проведення виступу.


2.1.2. Інформувати Спікера про правила та вимоги щодо проведення групового заходу.


3.1.3. Своєчасно оплатити Спікеру надані ним послуги у розмірі та порядку, визначеному цим Договором та додатковими угодами до нього.


2.1.4. З метою забезпечення процесу проведення групового заходу, Організатор має право на свій розсуд корегувати точний час та послідовність виступів. У разі необхідності, Організатор залишає за собою право перенести дати/час/місце проведення групових заходів.


2.1.5. Організатор має право надавати Спікеру матеріали, використання яких у виступах є обов’язковим.


  1. Обов’язки та права Спікера


3.1. Спікер зобов’язаний:


3.1.1. Виконувати в повному обсязі вимоги Організатор стосовно проведення виступу.


3.1.2. Після отримання від Організатора інформації щодо тематики майбутнього виступу – приступити до його підготовки.


3.2. Спікеру забороняється (дозволяється) здійснювати відео зйомку та/або звукозапис під час проведення свого виступу.


3.3. Спікер має право вимагати від Організатора оплатити надані послуги у розмірі та порядку, визначеному цим Договором та додатковими угодами до нього.


  1. Розмір оплати та порядок розрахунків


4.1. Вартість послуг, визначених цим Договором, строк та спосіб оплати наданих послуг визначаються додатковими угодами до даного Договору.


  1. Відповідальність сторін


5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність відповідно чинного законодавства України та умов Договору.


5.2. У випадку несплати Організатором вартості послуг в строки, визначені додатковими угодами до даного Договору, Спікер має право розірвати Договір.


5.3. У випадку невиконання Спікером своїх обов’язків, що призвело до зміни чи зриву групового заходу, Спікер зобов’язаний сплатити Організатору штраф у розмірі ________________________ грн.


  1. Вирішення спорів


6.1. Будь-який спір щодо умов цього договору або у зв’язку з ним, в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до суду.


  1. Форс-мажорні обставини


7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності, й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань по цьому Договору, строк виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.


7.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з  додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вище вказану обставину, як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу .


7.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть  тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.
 1. Строк дії Договору та  умови його припинення


8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом двох років.


8.2. Організатор має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Спікера письмово за 30 календарних днів до моменту розірвання.


  1. Прикінцеві положення


9.1.  Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин  звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.


9.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.


9.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.


9.4. Даний договір не породжує між сторонами трудових відносин.


9.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову  юридичну силу.


 


Реквізити та підписи Сторін


Спікер:Організатор:


 


Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________Підпис:__________Підпис:____________ Додаткова угода № ___


до Договору про  надання послуг  від «____» ___________ 2019 р.

м. ___________                                                                                                       «____» ___________ 2019 р.


 


Фізична особа – підприємець _____________________________________________, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від ____________________, (далі – «Організатор») з однієї сторони, та


фізична особа __________________________________________________________________________________, яка зареєстрована за адресою :________________________________________________________________,
паспорт серії  _____ № ________________ виданий ___________________________________________________


(далі – «Спікер») з іншої сторони, склали дану додаткову угоду до Договору про надання послуг про наступне:


  1. Тема виступу: ____________________________________________________________________________.

 2. Тривалість виступу: _______________________________________________________________________.

 3. Дата та час проведення виступу: ____________________________________________________________.

 4. Місце проведення виступу: ________________________________________________________________.

 5. Вартість послуги: _________________________________________________________________________.

 6. Строк оплати послуги: ____________________________________________________________________.

 7. Порядок (форма) оплати: __________________________________________________________________.

 8. Додаткові умови надання послуги (за наявності): ______________________________________________.


 


Реквізити та підписи Сторін


Спікер:Організатор:


 


Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________Підпис:__________Підпис:____________ 

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram