Зразок договору ЦПХ між ФОПом та медпрацівником на послуги з реалізація ліків

Я ФОП. Роздрібна реалізація ліків в сільській місцевості дозволяється торгувати медикаментами на ФАПах без ліцензії (може торгувати медсестра, це дозволяє закон). АЛЕ,інспектор по охороні праці при перевірці іншої ФОП зазначив, що не може медсестра займатися торгівлею препаратів, та немає такого поняття у договорі ЦПХ, як "реалізація". Допоможіть будь ласка правильно оформити цей договір, бо тільки по договору ЦПХ вона може працювати, адже основне місце роботи медсестри-на ФАПі

23.12.2019 17:07 465

Консультація виконавця

Микола Лях
Юрист
У сервісі: 1 рік
82 відгука (81 +) (1 -)
Рейтинг: 76032
Консультацій: 201

Надаю Вам зразок цивільно-правового договору  та акту прийому наданих послуг (робіт)  до такого договору 

                                                     Цивільно-правовий договір №___

м. Дніпро                                                                                           «__» _____2019 року

 Фізична особа, …, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і ФОП  в особі  …, , назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про наступне:

                                       1. Предмет цивільно-правового договору

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ послуги (виконати роботу) в обсязі і на умовах передбачених даним договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийтяти та оплатити дані послуги (роботи).

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, а сам організовує процес надання послуг (виконання робіт), у тому числі використовує власні засоби та матеріали.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ вправі залучати відповідних фахівців для якісного і своєчасного надання послуг (виконання робіт). Послуги (роботу) зазначених фахівців ВИКОНАВЕЦЬ оплачує за власний рахунок, згідно з домовленістю з даними особами.

1.4. Факт надання відповідних послуг (робіт) з боку ВИКОНАВЦЯ буде засвідчуватися Актами прийому наданих послуг (виконаної роботи).

1.5. Акт прийому наданих послуг (виконаної роботи) підписується СТОРОНАМИ після надання послуги (виконання робіт) та є невід’ємною частиною даного договору.

1.6. У разі отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА вмотивованої відмови від підписання акту з наданням переліку недоліків, що були допущені ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг (виконання робіт), ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний невідкладно усунути вказані ЗАМОВНИКОМ недоліки.

                             2. Обов'язки виконавця по цивільно -правовому договору 

2.1. Надати послуги, виконати роботу.

                            3. Обов"зки по цивільно-правовому договору   

3.1. Надавати ВИКОНАВЦЮ всі необхідні документи, інформацію та довіреності необхідні для виконання покладених на ВИКОНАВЦЯ обов’язків.

3.2. Сформулювати ВИКОНАВЦЮ чітке завдання.

3.3. Своєчасно здійснювати розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ та у випадках передбачених Договором компенсувати витрати ВИКОНАВЦЯ.

                                                4. Ціна та порядок оплати послуг (робіт) 

4.1. Вартість послуг (робіт) по цивільно-правовому договору складає:

    ВСЬОГО: ___________грн. без ПДВ.

4.2. Оплата за послуги (роботу) здійснюється у безготівковій (готівковій) формі, у національній валюті України, на умовах передоплати.

                                   5. Відповідальність сторін цивільно-правового договору

5.1. В разі не виконання умови даного договору СТОРОНИ несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

                                         6. Строк дії договоруу циільно-правового договору  

6.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до моменту виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань. 

6.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього Договору жодна із СТОРІН, письмово, не вимагала його розірвання, договір вважається пролонгованим на один рік.

6.3. Дія даного договору припиняє за рішенням однієї зі СТОРІН, з попереднім письмовим повідомленням іншої СТОРОНИ за один місяць.

                                                        7. Форс-мажорні обставини

7.1. СТОРОНИ не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форс-мажорних обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. 

7.2. СТОРОНА, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну СТОРОНУ за даним Договором. 

                                                     8. Умови конфіденційності

8.1. Кожна із СТОРІН даного договору буде зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

8.2. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в період дії даного договору та після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди протилежної СТОРОНИ, незалежно від причин розірвання договору.

8.3. Дія пп. 8.1 та 8.2 цього Договору не розповсюджується на випадки надання СТОРОНАМИ встановлених форм звітності, які прямо передбачені чинним законодавством України.          

                                          9. Інші умови цивільно-правового дговору                                  9.1. Даний договір складений українською мовою, у двох екземплярах, по одному для кожної із СТОРІН, що мають рівну юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до даного договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені в письмовій формі за взаємною згодою на те обох СТОРІН.

9.3. Надання послуг (виконання робіт) не передбачених даним договором здійснюється на підставі додаткових угод

                                           

                                               10. Реквізити та підписи сторін   

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                         ЗАМОВНИК

___________________/__________                                     ____________________________/______________

         

                                                                       

                                                                          АКТ 

                               прийому наданих послуг (робіт) до цивільно-правового договору №   

м. Дніпро                                                                         «__» _____2019 року

 

Фізична особа, …, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і ФОП , в особі .…,  назване в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», склали цей Акт про те, що послуги (робота) передбачена договором № ____________ від _____________ 2019 року ВИКОНАВЦЕМ були надані, а ЗАМОВНИКОМ прийняті, а саме:

  •     _;
  •     _;
  •     _;
  •     _;
  •     _.

Враховуючи вищевказане та враховуючи обсяг наданих послуг (роботи),  узгоджена Сторонами винагорода ВИКОНАВЦЯ склала: 

                  ___________ грн. (__________ гривень) 00 коп. (без ПДВ).

     Підписанням  даного  акту  Сторони засвідчують, що послуги (робота)  надані (вииконана)  ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКОВІ   належним чином, відповідно до умов Договору, а також вимог до такиих та подібних послуг (робіт). 

      Претензій Сторони одна до одної не мають. 

                                          10 РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

          ВИКОНАВЕЦЬ                                                                     ЗАМОВНИК 

____________________/_________                             _______________________________/__________

З повагою Микола Лях 

      

Якщо подобається, тисни кнопку