Договір на розробку програмного забезпечення

Пані Марино, це Вам винагорода за виконану роботу

Дякую!

16.06.2022 18:03 1127

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 5 років
780 відгуків (779 +) (1 -)
Консультацій: 2020
Топ 3 спеціалізації:
 • Податкове право
 • Зовніншньоекономічна діяльність
 • Військове право

Добрий день.

Надсилаю Вам виготовлений зразок ліцензійної угоди: 

                                                        ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №____

                                                На використання програмного продукту

м. Львів                                                                                                      "___" _____  2022 р.

 _______– «Співавтор-1»  та ________ - «Співавтор-2» ( разом  іменуються - "Ліцензіари"), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_________» (надалі іменується - "Ліцензіат") , в особі Директора ________., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Ліцензійний договір (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

 1. Загальні положення

1.1. Цим Договором регламентуються правовідносини, пов`язані із наданням виключного права на використанняоб`єкта права інтелектуальної власності –програмного продукту:

-  Комп’ютерна програма «Програмний продукт

-   Програмний продукт «Сервіс для просування

(надалі іменуються -  «Програмні продукти»)

1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіари, будучи власниками майнових прав інтелектуальної власності на Програмні продукти, визначені у цьому Договорі, надає Ліцензіатові дозвіл на використання Програмних продуктів, а Ліцензіат в порядку та у розмірах, визначених у цьому Договорі, виплачує Ліцензіарові плату за використання Програмних продуктів, у вигляді авторської винагороди (роялті).

1.3. Під терміном «Програмні продукти» для цілей цього Договору розуміють об`єкти авторського права Ліцензіарів (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп`ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату).

1.4. Територія дії дозволу, що надається за цим Договором -територія України.

1.5. Строк дії права на використання Програмних продуктів, що надається за цим Договором Ліцензіату становить 10років з моменту підписання Сторонами Договору навиключне право використання Програмних продуктів.

1.6. У відповідності до дозволу, що надається за цим Договором, Ліцензіат вправі самостійно використовувати Програмні продукти, без права внесення змін (модифікацій) до Програмних продуктів та виправлення помилок, без права декомпілювати (за виключенням випадків, передбачених чиним законодавством України).

1.7. Способи використання Програмних продуктів Ліцензіатом, що визначені п. 1.6. даного Договору, не є вичерпними і можуть змінюватись  без дозволу Ліцензіарів.

 1. Права й обов`язки сторін

2.1. Ліцензіат має право:

2.1.1. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

2.1.2. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

2.2. Ліцензіат зобов`язаний:

2.2.1. Прийняти право на використання Програмних продуктів за відповідним Актом на виключне право використання Програмних продуктів.

2.2.2. Повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності Ліцензіарів на Програмні продукти.

2.2.3. Не здійснювати зміни та вдосконалення Програмних продуктів.

2.2.4. Виплатити Ліцензіарам плату за використання Програмних продуктів, у вигляді авторської винагороди(роялті), в порядку і розмірах, визначених цим Договором.

2.3. Ліцензіари мають право:

2.3.1. Ініціювати питання щодо внесення змін до цього Договору.

2.3.2. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно дочинного законодавства України.

2.3.3. Користуватися іншими правами, передбаченимичинним законодавством України.

2.4. Ліцензіари зобов’язані:

2.4.1. Передати Ліцензіату Програмні продукти у строки та на умовах, передбачених цим Договором.

2.4.2. Забезпечити своєчасну підготовку (передачу) та підписання зі своєї сторони документів, що передбачені цимДоговором.

2.4.3. Надавати консультації Ліцензіату щодо забезпечення нормального функціонування Програмних продуктів.

2.4.4. Протягом всього строку дії цього Договору сприяти Ліцензіату у виконанні його зобов’язань за цим Договором.

2.4.5. Ніякими власними діями та/або діями третіх осіб не можуть  перешкоджати  використанню Ліцензіатом своїх прав за Договором.  Ліцензіари не можуть використовувати самі, а також передавати іншим особам вказані права у визначеній цим Договором сфері.

 

 1. Порядок прийому-передачі Програмних продуктів

3.1. Право на використання Програмних продуктів виникає у Ліцензіата з моменту підписання акту на виключне право використання Програмних продуктів.

3.2. Ліцензіат протягом однієї доби з дати підписання актуна виключне право використання Програмних продуктів,отримує ліцензійний ключ Програмних продуктів.

 1. Плата за використання Програмних продуктів ірозрахункиза договором

4.1. За надання прав, що передбачені цим Договором Ліцензіат виплачує Ліцензіарам винагороду.

4.2. Ліцензіат сплачує одноразову винагороду за використання Програмних продуктів у вигляді паушального платежу.

4.3. Паушальний платіж здійснюється Ліцензіатом кожному Ліцензіарові  у розмірі_____________ грн.00 коп.,  протягом одного року  з моменту підписання цього Договору шляхом перерахування  грошових коштів на рахунки Ліцензіарів.

4.4. Паушальний платіж для цілей оподаткування визначається як роялті та  включає в себе суму податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, передбачених чинним податковим законодавством України.

4.5. За прострочення виплати винагороди Ліцензіат сплачує штраф у розмірі ________.

4.6. У разі не надходження грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіарів від Ліцензіата потягом 10 днів після   дати зазначеної у п. 4.3. цього Договору, Ліцензіари залишають за собою право припинити дію наданого Ліцензіату права на використання Програмних продуктів та розірвати Договір в односторонньому порядку.

 1. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»),Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та(або) чинним в Україні законодавством.

5.2. Порушенням Договору є його невиконання абоненалежне виконання, тобто виконання зпорушенням умов,визначених змістом цього Договору.

5.3. Сторона не несе відповідальності за порушенняДоговору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чинеобережності).

5.4. Сторона вважається невинуватою і не несевідповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належноговиконання цього Договору.

5.5. У випадку  порушення умов цього Договору, винна Сторона сплачує штраф у розмірі _____ грн. (____________.)за кожне порушення.

5.6. У разі порушення будь-яким Ліцензіаром пункту 2.4.5. цього Договору, Ліцензіат має право на відшкодування компенсації у розмірі____________ грн

5.7. Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

 1. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. Дія договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності змоменту його підписання Сторонами та його скріпленням печатками Сторін.

7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент,визначений у п. 7.1. цього Договору та закінчується 31 грудня20____ року включно.

7.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 1. Прикінцеві положення

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов`язані із ним, у тому числі пов`язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов`язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов`язаних із ним несприятливих наслідків.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.

8.6. Сторони домовилися вважати цей Договір та всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з операціями, які відбуваються відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією.

 1. Реквізити та підписи сторін

ЛІЦЕНЗІАТ                                                                                                    ЛІЦЕНЗІАРИ

З повагою,

Адвокат Бекало Марина

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram