Основные средства: списание при ликвидации

Когда списываются основные средства (какая дата) с баланса государственного предприятия при их ликвидации?

16.02.2018 15:25 2214

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 6 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

АКТУАЛЬНО НА 07.08.2012


Для определения даты списания основных средств с баланса, по которым орган управления предоставил свое согласие, были проанализированы все нормативные документы, имеющие отношение к данному вопросу, и отдельных случаях противоречащих друг другу (основные нормы приводятся далее).


Если не учитывать специальные требования постановления КМУ №1314, то можно прийти к выводу (на основании П(С)БУ №7), что объект подлежит списанию с баланса в момент, когда комиссия предприятия придет к выводу о необходимости ликвидации основного средства, поскольку это будет означать несоответствие объекта критериям актива (існує імовірність того, що підприємство не отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання).


Хотя в этом случае, по нашему мнению, списание будет преждевременным, поскольку если еще предстоят демонтаж и разборка объекта, то его необходимо будет где то учитывать, но соответствующего забалансового счета для этих целей нет. Как следует из инструкции Минфина №291 счет 07 «списанные активы» для этих целей не предназначен (рахунок 07 “Списані активи” призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей).


Поскольку в данном случае основные средства являются государственными, то определяющую роль играет постановление КМУ №1314. Из норм этого документа следует один вывод: списать основное средство с баланса можно только после демонтажа и разборки.


В целом последовательность действий предприятия, с учетом требований постановления КМУ №1314, можно представить в таком виде:


  1. Комиссия в своем протоколе приходит к выводу о необходимости ликвидации основного средства;

  2. Предприятие получает от органа управления согласие на ликвидацию объекта;

  3. Руководитель предприятия издает приказ о выводе объекта с эксплуатации и необходимости приступить к работам по ликвидации и списанию объекта;

  4. Комиссия предприятия заполняет и подписывает лицевую сторону акта о списании формы ОЗ-3;

  5. Проводятся работы по демонтажу и разборке;

  6. Бухгалтерия заполняет обратную сторону формы ОЗ-3 (расчет результатов списания объекта);

  7. Руководитель предприятия утверждает акт списания формы ОЗ-3.

  8. В месяце, в котором утвержден акт, бухгалтерия списывает объект с баланса.  


ОСНОВНЫЕ НОРМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДАННОГО ВОПРОСА.


 


1. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ":


6. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.


33. Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.


[У пункті 33 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України N 1238 від 14.10.2008 р.]


34. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.


Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.


 


2. ПОРЯДОК СПИСАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ (постановление КМУ от 08.11.2007г. №1314)


5. Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання.


13. Комісія:


6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;


7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.


14. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:


1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;


2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;


3) акти на списання майна;


4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).


 


Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.


 


21. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Порядком) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).


22. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.


3. Приказ Минстата от 29.12.1995г. №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку» (Акт на списання основних засобів (форма N ОЗ-3):


Форма застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т. п.


Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т. п., відображають в акті в розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів".


 


4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (приказ Минфина от 30.09.2003г. №561):


40. Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.


 41. Для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.


Постійно діюча комісія:


здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;


встановлює причини невідповідності критеріям активу;


визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;


визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;


складає і підписує акти на списання основних засобів.


 42. В актах на списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів: рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.


У разі списання основних засобів, які вибувають в результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного лиха.


Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.


43. Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно законодавства (статуту підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів основних засобів.


44. Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажу основних засобів, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом матеріалів, які приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними) підприємствами.


45. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram