Негосподарська діяльність: ПДВ

Підприємство щомісячно придбає електричну енергію від енергопостачального підприємства на умовах попередньої оплати. Дана електроенергія використовується на об’єктах соціально-побутового призначення, що не є господарською діяльністю підприємства. Фактичне використання електроенергії оформлюється актом, який складається наприкінці поточного місяця. Попередня оплата завжди є більшою ніж фактичне використання.


             Згідно п.198.2 ст.198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:


- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;


- дата отримання платником податку товарів/послуг.


             Згідно п.198.5 ст.198 ПКУ платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.


 У зв’язку з вищевикладеним, просимо надати роз’яснення щодо нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість за електричну енергію, яка призначається для використання в операціях, що не є господарською діяльністю підприємства, у разі здійснення попередньої оплати, а саме:


1) у якій сумі необхідно нараховувати податкові зобов’язання, відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ, - з суми попередньої оплати або з суми фактичного використання;


2) якою бухгалтерською кореспонденцією необхідно оформлювати дану операцію.

23.02.2018 15:26 2444

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 6 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

АКТУАЛЬНО НА 02.09.2015


Связи с внесенными изменениями в Налоговый кодекс с 1 июля 2015года изменился порядок формирования предприятиями налогового кредита по НДС.


Так, в соответствии с 198.3 Налогового кодекса предприятие должно включать в налоговый кредит всю сумму НДС по приобретенным товарам/услугам вне зависимости их предназначения (в хозяйственной деятельности или нет) при условии, что данный НДС оформлен налоговыми накладными, зарегистрированными в ЕРНН в соответствии с действующим законодательством.


 Пунктом 198.5 НКУ определено, что предприятие  обязан начислить налоговые обязательства исходя из базы налогообложения, определенной в соответствии с пунктом 189.1 статьи 189 данного Кодекса, и составить не позднее последнего дня отчетного (налогового) периода и зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных в сроки, установленные данным Кодексом для такой регистрации, сводной налоговой накладной по товарам/услугам, необоротным активам (для товаров/услуг, необоротных активов, приобретенных или изготовленных до 1 июля 2015 года, - в случае, если во время такого приобретения или изготовления суммы налога были включены в состав налогового кредита), в случае если такие товары/услуги, необоротные активы предназначены для их использования или начинают использоваться:


а) в операциях, не являющихся объектом налогообложения в соответствии со статьей 196 данного Кодекса (кроме случаев проведения операций, предусмотренных подпунктом 196.1.7 пункта 196.1 статьи 196 данного Кодекса);


б) в операциях, освобожденных от налогообложения в соответствии со статьей 197, подразделом 2 раздела XX данного Кодекса, международных договоров (соглашений) (кроме случаев проведения операций, предусмотренных подпунктом 197.1.28 пункта 197.1 статьи 197 данного Кодекса);


в) в операциях, осуществляемых плательщиком налога в пределах баланса плательщика налога, в том числе передача для непроизводственного использования, перевод производственных необоротных активов в состав непроизводственных необоротных активов;


г) в операциях, не являющихся хозяйственной деятельностью плательщика налога.


С целью применения этого пункта налоговые обязательства определяются по товарам/услугам, необоротным активам:


  • приобретенных для использования в необлагаемых операциях - на дату их приобретения;

  • приобретенных для использования в налогооблагаемых операциях, которые начинают использоваться в необлагаемых операциях, - на дату начала их фактического использования, определенную в первичных документах, составленных согласно Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

По нашему мнению, в связи с тем, что предприятие при перечислении предоплаты сразу знает, что предоплаченная электроэнергия будет использоваться только для непроизводственных целей, то даже если предприятию еще не поставили данную электроэнергию, то он по «входящей» налоговой накладной выписанной на предоплату должен отразить налоговый кредит, и в этом же отчетном периоде (месяце) начислить «условные» налоговые обязательства по НДС в сумме налогового кредита, отраженного по предоплате.


В бухгалтерском учете операция по начислению «условного» обязательства по НДС отражается – Дт 949 Кт 641/НДС.


 

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram