Зразок угоди цивільно-правового характеру з фізичною особою - вантажником та акту приймання-передачі  таких послуг

Якщо вашому підприємству потрібно укласти угоду з фізичною особою на виконання вантажно-розвантажувальні роботи, але ви побоюєтеся, що інспекція по труду чи податківці будут вважати таку угоду трудовою, то можемо запропонувати взяти за основу цей зразок угоди, який складено з урахуванням останньої судової практики з питань визнання договорів ЦПХ трудовими. 


Крім того, додається зрозок Акту приймання-передачі  таких послуг.06.04.2019 13:01 34126

Консультація виконавця

Таїса Тимошенко
Адвокат
У сервісі: 5 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 4

Договір

про надання послуг

 

 

 

м. _______________                                                                                                         «____» _____________ 2019 року

 

(Найменування підприємства) _________________________________, іменоване надалі «Замовник», в особі __________________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та  Фізична особа - _______________________, іменована в подальшому «Виконавець», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», керуючись нормами Цивільного кодексу України, уклали цей договір (надалі договір) про наступне:

1 Предмет договору.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надавати послуги із завантаження та розвантаження вантажу з транспортних засобів за адресою: ______________________.

1.2. Замовник та  Виконавець за результатами надання послуги після кожного  завантаження та розвантаження вантажу складають  Акт приймання-передачі  наданих послуг із зазначенням найменування  вантажу, кількості та вартості наданих послуг.  Акт приймання-передачі  наданих послуг є підтвердженням Сторін про належне виконання послуг  Виконавцем  та підставою для здійснення розрахунків Замовника із Виконавцем.

1.3. Цей договір не містить умов трудового договору і на нього, відповідно, не поширюються норми  трудового законодавства.

1.4. Виконавець надає послугу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Права та обов'язки сторін.

2.1.Виконавець:

2.1.1. Власними cилами надає послуги завантаження та розвантаження вантажу з транспортних засобів.

2.1.2. Гарантує Замовнику якість наданих послуг з дотриманням нормативно-правових актів, що діють на території Замовника.

2.2. Замовник:

2.2.1. Погоджує з Виконавцем графік кількості і термінів послуг, що надаються.

2.2.2. У разі необхідності надає Виконавцю відповідне обладнання та механізми для надання послуг.

2.2.3. Своєчасно здійснює всі платежі відповідно до умов цього Договору.

 

3. Вартість послуг і порядок розрахунків.

3.1. Замовник проводить оплату за надані Виконавцем послуги протягом  _____ банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі  наданих послуг.

3.2. За надану Виконавцем послугу Замовник виплачує Виконавцю винагороду в сумі _____________________ гривень  за одну тону  завантаженого/розвантажного  вантажу. 

3.3. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі Актів приймання-передачі  наданих послуг шляхом  безготівкових (готівкових) розрахунків.

4. Відповідальність сторін.

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства і цим договором.

4.2.  У разі неналежного надання Виконавцем послуги, визначеної в п.1.1. цього Договору, Замовник   має право відмовитися  від  складання/підписання  Акту  приймання-передачі  наданих послуг з  пред’явленням  Виконавцю  відповідної  письмової  претензії.  

4.3. За несвоєчасне і неповне проведення розрахунків, зазначених в п.п.3.1 - 3.2. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі _____% за кожен день прострочення від повної суми заборгованості.

4.4. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Термін дії договору, підстави його припинення.

5.1. Термін дії договору: з ____________________ до ______________________________. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

5.2. Зміни та  доповнення до цього Договору вносяться тільки за згодою сторін, в письмовій формі.

5.3. При достроковому розірванні Договору у випадках невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених Договором, він розривається з попередженням відповідної сторони за ________ днів.

5.4. За місяць до закінчення терміну дії договору він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий термін.

5.5. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

 

Замовник:

 

Виконавець:

 

 Найменування підприємства

 ПІБ

 Адреса

 Паспорт:

 Код ЄДРПОУ

Місце реєстрації:  

 Поточний рахунок

 РНОКПП

 

 

____________________________

____________________________

                                підпис, печатка                                                       підпис

 

 

 

 

 

 

 

Акт приймання-передачі  наданих послуг

 

за договором про надання послуг № ___ від «__» ____________ 20__ року

 

м.______________                                                                      «__» __________ 20__ року

 

 

Сторони, що підписали акт: ______________________________________________

                                                              (ПІБ  Виконавця)

та  _______________________________________________________________________

(найменування Замовника)

в особі  ______________________________________________________________

      (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі _______________________________________________________.

  (статуту, положення, довіреності або іншого правовстановлюючого документа)

 

склали цей Акт про те, що за період з «___» ________ 20__ р. по «___» ________ 20__ р. Виконавець, відповідно до Договору про надання послуг від  «___» ________ 20__ р., надав такі послуги :

 

1)_________________________________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________________________________________

 

Послуги виконані якісно й у повному обсязі.

За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі ______________(___________________________________________________________) гривень.

 

У Замовника  претензій до якості наданих послуг немає.

 

 

Виконавець:

 

 

Замовник

 

 

 

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram