Продажа, бесплатная передача ранее дооцененных основных средств: бухгалтерский учет

Какими проводками госпредприятию отражать в учете продажу, бесплатную передачу основных средств, которые ранее были дооценены (сумма дооценки была отнесена на сч.42)?

12.02.2018 16:03 2624

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 6 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

АКТУАЛЬНО НА 25.10.2013


 Основные нормы, которые определяют порядок учета операций по продаже, бесплатной передаче ранее дооцененных основных средств, следующие: П(С)БУ №7, П(С)БУ №27, Приказ Минфина от 19 декабря 2006 г. N 1213 (выписка приведена в конце консультации).


Исходя из данных документов, приведем следующие проводки по отражению этих операций в бухгалтерском учете (проводки по НДС не приводятся).


 

 ПРОДАЖА (объект был ранее дооценен на 500 грн, на момент продажи стоимость объекта на сч.10 равна 700 грн.)ДЕБЕТКРЕДИТСУММА1списание износа13101002остаточная стоимость286106003продажа объекта367198004списание актива при продаже9492866005списание суммы дооценки4144500
 


 


 
 БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА (объект был ранее дооценен на 500 грн, на момент передачи стоимость объекта на сч.10 равна 700 грн.)ДЕБЕТКРЕДИТСУММА1списание износа13101002списание суммы дооценки (в пределах суммы, учтенной в капитале дооценок по данному объекту), но не более остаточной стоимости41105003списание превышения остаточной стоимости объекта над суммой дооценки (отраженной в предыдущей проводке), но в пределах суммы дополнительно капитала, который возможно использовать на эти цели (если такой суммы нет, то выполняется следующая проводка)425101004списание превышения остаточной стоимости объекта над суммой дооценки, если нет суммы на дополнительном капитале, которую можно использовать на эти цели4410100
 


  БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА (объект был ранее дооценен на 500 грн, на момент передачи стоимость объекта на сч.10 равна также 500 грн.)ДЕБЕТКРЕДИТСУММА1списание износа13101002списание суммы дооценки (в пределах суммы, учтенной в капитале дооценок по данному объекту), но не более остаточной стоимости41104003списание превышения суммы дооценки (учтенной в капитале дооценок по данному объекту), над остаточной стоимость4144100
 


 


П(С)БУ №7:


  1. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки - до складу витрат, крім випадків, що наведені в пункті 20 Положення (стандарту) 7.

  2. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і вигід від відновлення його корисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході.У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.


  1. При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів. 


П(С)БУ №27


  1. Необоротні активи, група вибуття, які визнані утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складі необоротних активів. 


Приказ Минфина от 19 декабря 2006 г. N 1213


п.2 раздела 3.


  1. Безоплатна передача державними (казенними) та комунальними підприємствами за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури відображається за кредитом рахунків обліку цих активів (первісна або переоцінена вартість) і дебетом:рахунку 13 "Знос необоротних активів" – на суму зносу цих об’єктів;


рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів", якщо зазначені об’єкти збудовані, придбані, реконструйовані, модернізовані тощо за рахунок цільового фінансування, – в сумі залишку невизнаного доходу за відповідними об’єктами;


рахунку 41 "Капітал у дооцінках"на суму їх дооцінки (в межах залишку залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів). Залишок суми дооцінки переданих об’єктів відображається за дебетом рахунку 41 "Капітал у дооцінках" і кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)";


субрахунку 425 "Інший додатковий капітал", якщо вартість зазначених активів отримано підприємством понад розмір статутного капіталу, – на залишок залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів (у межах залишку відповідного додаткового капіталу);


субрахунку 426 "Фонди спеціального призначення", якщо зазначені об’єкти збудовані, придбані, реконструйовані, модернізовані тощо за рахунок фонду розвитку виробництва (у межах залишку відповідного фонду);


рахунку 45 "Вилучений капітал", якщо прийнято відповідне рішення про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок передачі активів або рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", якщо такого рішення не прийнято, – на залишок залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів.


Сума зменшення розміру статутного капіталу підприємства, що відбулося на підставі внесення відповідних змін до установчих документів внаслідок передачі активів, відображається за дебетом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" і кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал".

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram